PRIVACY VERKLARING Mesologiepraktijk Beltane

Mesologiepraktijk Beltane, eenmanszaak, gevestigd en praktijk houdend te Oss, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17255541, als ook Gerjanne Tharner als behandelend therapeut, dragen zorg voor de privacy van cliënten. Alle informatie, inclusief persoonlijke informatie die u verschaft, wordt zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de op 25 mei 2018 ingevoerde wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dossiervorming
Wanneer u als cliënt bij Mesologiepraktijk Beltane onder behandeling bent, is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat Mesologiepraktijk Beltane een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht, die is opgelegd vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Inhoud dossier
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, osteopaat, diëtist, etc.

Privacy
Vanuit haar zorgplicht waarborgt Mesologiepraktijk Beltane uw privacy onder meer door:
• zorgvuldig met zowel uw persoonlijke gegevens als uw medische gegevens om te gaan;
• ervoor te zorgen, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heeft Gerjanne Tharner als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft zij tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar kan uw dossier of delen daarvan worden overgedragen. Dit gebeurt uitsluitend ná uw expliciete toestemming;
• Eveneens ná uw expliciete toestemming tijdens afwezigheid van uw therapeut ten behoeve van waarneming door een collega Mesoloog. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

Mesologiepraktijk Beltane kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor het opstellen van een adviesbrief, een recept en/of een factuur.

Uw email adres wordt gebruikt:
• om u informatie over uw behandeling te verstrekken, bijvoorbeeld het verslag, de factuur en of een recept
• om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft
• om u informatie toe te zenden omtrent de producten en diensten van Mesologiepraktijk Beltane

en u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van haar diensten en acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Wanneer Mesologiepraktijk Beltane vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u hiertoe wederom voorafgaand expliciet om toestemming gevraagd.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde WGBO.

Privacy in relatie tot uw factuur
Op de factuur, die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Deze gegevens omvatten:
• Naam, adres en woonplaats;
• Geboortedatum;
• Datum van de behandeling;
• Factuurnummer;
• De kosten van het consult.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Als cliënt heeft u recht tot inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (correctie) van deze gegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen onder de voorwaarden, zoals omschreven in de AVG en voor zover dit niet in strijd is met de WGBO. Wenst u dit te laten doen, neemt u hiervoor dan contact op met Mesologiepraktijk Beltane.

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens en dossier zorgvuldig te beheren heeft Mesologiepraktijk Beltane beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit betreft zowel organisatorische, als technische maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige gebruik of verwerking. Voor meer informatie over hoe Mesologiepraktijk Beltane deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met Gerjanne Tharner.

Toelichting
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Mesologiepraktijk Beltane en heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Mesologiepraktijk Beltane worden verwerkt. Mesologiepraktijk Beltane accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Tijdens uw eerste afspraak wordt u gevraagd om schriftelijk, middels een handtekening, aan te geven dat u kennis heeft genomen van deze privacyverklaring en hiermee in te stemmen.